Меню сайту
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Форма входу

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

                   3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

                   - учні;

                   - керівники;

                   - педагогічні працівники;

                   - психолог, бібліотекар;

                    - інші спеціалісти;

                    - батьки, або особи, що їх замінюють.

                  3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом .

                 3.3. Учні мають право:

                   -  на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

                    - на користування навчально-виробничого, матеріально-технічного, спортивною базою навчального закладу;

                   - на доступ до інформації з усіх галузей знань, брати участь у різних видах навчально-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

                   - брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

                    - брати участь у обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

                   - брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, тощо;

                   - на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля,, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

                    - на безпечні умови навчання, виховання та праці.

                    3.4. Учні зобов’язані:

                   - оволодівати знаннями, вміннями практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

                   - дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

                   - бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

                    - дотримуватися законодавства, моральних і етичних норм;

                    - брати участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

                    - дотримуватися правил особистої гігієни, мати охайний зовнішній вигляд;

                    - приходити до навчального закладу у шкільній формі;

                    3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з  високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний і психічний стан здоров’я, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.

                   3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

                    3.7. Педагогічні працівники мають право на:

                     - захист професійної честі, гідності;

                     - самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів, участь у обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу,

                   - проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи;

                   - виявлення педагогічної ініціативи;

                   - позачергову атестацію з метою сприймання відповідної категорії, педагогічного звання;

                   - участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

                   - підвищення кваліфікації, перепідготовку;

                   - отримання заробітної плати, пенсії, в тому числі і за вислугу років, пільг в порядку визначеному законодавством України;

                   - на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

         Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускаються за винятком випадків, передбачених законодавством України.

 

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

         забезпечувати належний рівень викладання навчальних

дисцип­лін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових

держа­вних вимог;

        сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

    сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

    настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

    виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, стар­ших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

     готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

     дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

     захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного на­сильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну іншим шкідливим звичкам;

     постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну май­стерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навча­льного закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

      виконувати накази і розпорядження керівника навчального за­кладу, органів управління освітою – відділу освіти ;

     брати участь у роботі педагогічної ради;

3.9. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педа­гогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм вла­сності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років від­повідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівни­ків України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують ста­тут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не ви­конують посадових обов'язків, умови колективного договору (конт­ракту) або за результатами атестації не відповідають займаній поса­ді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

     обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

               звертатись до органів управління освітою, керівника навчального

     закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання,

     виховання дітей;

     брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

      на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального Закладу та у відповідних державних, судових органах;

       3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

      забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної се­редньої освіти за будь-якою формою навчання;

      постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, ство­рювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

      поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, дер­жавної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цін­ностей інших народів;

 

3.13. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядуван­ня в

навчальному закладі;

         керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

         проводити консультації для педагогічних працівників;

         брати участь в організації навчально-виховного процесу з дозволу керівника закладу;

 виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

           3.14.Представники громадськості зобов'язані:

            дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівнику навчального закладу, рішення, органів громадського самоврядування, батьківського комітету захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

 

 

           

         

        


ЗНО 2017

 Підготовка до ЗНО 2017

Погода в Широкому
Точний час
Наша адреса:
Дніпропетровська область

Широківський район

смт Широке

вул.Набережна, 120

53700

тел.(05657)2-10-83

e-mail: shirokeschool@gmail.com

Мої знання
Друзі сайту
  • Районний відділ освіти
  • Новоселівська СЗШ
  • Широківська СЗШ №2
  • Степівська СЗШ
  • Олександрійська СЗШ
  • Олександрівська СЗШ
  • Андріївська СЗШ Соф. р-ну
  • Карпівська СЗШ
  • Зеленобалківська СЗШ
  • Кам'янська СЗШ