Меню сайту
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Форма входу

IV. УПРАВЛІННЯ  НАВЧАЛЬНИ ЗАКЛАДОМ

4.1.Управління навчальним закладом здійснюється його заснов­ником Широкіською районною радою

               Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

           Директор навчального закладу комунальної форми власності та його заступники призначаються і звільняються з посади відділом освіти. Призначення та звільнення заступників директо­ра здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного за­конодавства.

           4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального
закладу освіти є   загальні збори     колективу,
що скликаються не менше одного разу на рік.

            Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

           працівників навчального закладу — зборами трудового колективу;

           учнів навчального закладу другого-третього ступеня — класними зборами;

батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

            Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 3, представників учнів -35  і представників громадськості 35.

         Термін їх повноважень становить  один рік

           Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішен­ня приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори  мають голова ради навча­льного закладу, учасники зборів , якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор на­вчального закладу, засновник.

        Загальні збори :                              

        заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

        розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансо­во-господарської діяльності навчального закладу;

        затверджують основні напрями вдосконалення навчально-вихов­ного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

        приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

           4.4. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів створюється і діє батьківський комітет.

           4.5. Метою діяльності батьківського комітету є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

           4.5.1. Основними завданнями батьківського комітету є:

            - співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, установами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання у навчальному закладі;

            - сприяння зміцнення навчальної, матеріально-технічної, спортивної бази загальноосвітнього навчального закладу;

            - сприяння створенню фонду розвитку освіти та раціональному використанню його внесків;

            - запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

             - всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім закладом.

                 4.5.2. Батьківський комітет  створюється за рішенням батьківських зборів, формується у складі 1 представника від кожного класу школи. Члени батьківського комітету працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів батьківського комітету в навчально-виховний процес без згоди керівника закладу.

                У випадку, коли хтось із членів батьківського комітету вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

                Робота планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше 4 рази на рік. Засідання батьківського комітету є правомочними, якщо на ньому присутні не менше двох третин його членів. Рішення приймаються більшістю голосів. Батьківський комітет інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації.

                 4.5.3.Очолює батьківський комітет голова, який обирається шляхом голосування на його засіданні з числа членів батьківського комітету. З числа членів обирається також секретар.

               Голова батьківського комітету:

-         скликає і координує роботу батьківського комітету;

-         готує і проводить засідання, затверджує рішення;

-         представляє батьківський комітет в установах, організаціях з

питань, віднесених до  його повноважень.

-         має право делегувати свої повноваження членам батьківського

комітету.

            4.6. Директор навчального закладу:

           здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раці­ональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

           організовує навчально-виховний процес;

           забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

           відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

          створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та поза­шкільній роботі, проведення виховної роботи;

          забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

           підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

            забезпечує права учнів  на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

           призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабіне­тами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

           контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

           здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження  і конт­ролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчаль­ного закладу;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

     4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на

підставі законодавства директором  навчального закладу і затверджується відділом освіти.

    Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки

лише за письмовою згодою педагогічно­го працівника.

      Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального ро­ку допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою зго­дою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

        4.8.         У навчальному закладі створюється постійно діючий дорад­чий колегіальний орган — педагогічна рада.

       Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

        4.9.         Педагогічна рада розглядає питання:   -
удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного

процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі доку­ментів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх­ньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчального закладу.

      4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі
відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педа­гогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше
чотирьох разів на рік.

          Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд ак­туальні питання навчально-виховного процесу.

          4.11.У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.


ЗНО 2017

 Підготовка до ЗНО 2017

Погода в Широкому
Точний час
Наша адреса:
Дніпропетровська область

Широківський район

смт Широке

вул.Набережна, 120

53700

тел.(05657)2-10-83

e-mail: shirokeschool@gmail.com

Мої знання
Друзі сайту
  • Районний відділ освіти
  • Новоселівська СЗШ
  • Широківська СЗШ №2
  • Степівська СЗШ
  • Олександрійська СЗШ
  • Олександрівська СЗШ
  • Андріївська СЗШ Соф. р-ну
  • Карпівська СЗШ
  • Зеленобалківська СЗШ
  • Кам'янська СЗШ